Algemene Voorwaarden Buro Blanchard

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden voortvloeiende uit opdrachten, daaronder begrepen aanvullende en opvolgende opdrachten, die aan ‘Buro Blanchard’ worden verstrekt.
 2. Onder opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden worden verstaan alle overeenkomsten die met ‘Buro Blanchard’ tot stand komen.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan ‘Buro Blanchard’ die derhalve als enige opdrachtnemer geldt. Tussen de opdrachtgever en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot ‘Buro Blanchard’ de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt gegeven.
 4. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.
 5. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende afspraak. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling is de opdrachtgever per maand of gedeelte daarvan 1,5% verschuldigd over het openstaande saldo, terwijl ‘Buro Blanchard’ vanaf dat zelfde moment alle werkzaamheden kan staken of opschorten zonder schadevergoedingplichtig te zijn of worden. In geval incassomaatregelen getroffen moeten worden is de opdrachtgever naast hoofdsom en rente tevens een vergoeding verschuldigd voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van de verschuldigde hoofdsom.
 6. Iedere aansprakelijkheid van ‘Buro Blanchard’ en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot ‘Buro Blanchard’ de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, is beperkt tot het honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt.
 7. De in artikel 6 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval ‘Buro Blanchard’ aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, of andere zaken, geen uitgezonderd.
  De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.
  De opdrachtgever geeft ‘Buro Blanchard’ het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
 8. ‘Buro Blanchard’ is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt ‘Buro Blanchard’ om algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart ‘Buro Blanchard’ voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.
 9. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degene die een opdracht van een opdrachtgever aan ‘Buro Blanchard’ krachtens enige rechtsverhouding tot ‘Buro Blanchard’ uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, alsmede derden die door ‘Buro Blanchard’ zijn ingeschakeld.
 10. Op de rechtsverhouding tussen ‘Buro Blanchard’ en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Download ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Buro Blanchard